Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

Slider

PALVELUT ORGANISAATIOILLE

Tuemme työyhteisöjä, tiimejä, esimiehiä, johtajia ja yrittäjiä kehittymään ja oppimaan uuden työelämän toimintatapoja. Olemme erikoistuneet vastuullisen itseohjautuvuuden, ihmisläheisen johtajuuden, henkilökohtaisten voimavarojen ja yhteistyötaitojen tukemiseen tutkitusti vaikuttavilla työotteilla.

Työskentelyä kanssamme ohjaavat humanistiset arvot sekä ihmiskäsitys, joka käytännössä tarkoittaa jokaisessa ihmisessä olevan rikkauden, yksilöllisyyden ja potentiaalin näkemistä arvokkaana. Asiakastyössä hyödynnämme tuoretta työelämätutkimusta, joka painottaa työn laadun ja tuloksellisuuden lähtökohtana inhimillisiä arvoja sekä inhimillistä toimintakykypääomaa yhdessä toimimisen perustana.

Sovellamme palvelussamme dialogisia ohjausmenetelmiä kuten valmennus, coaching, työnohjaus ja mentorointi. Lisäksi hyödynnämme henkilöstön kehittämisessä tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tutkitusti vaikuttavia työmenetelmiä.

Palvelut

 

Alustukset, puheenvuorot, koulutus

Tue henkilöstösi kehittymistä tietoiskuilla tai useamman kerran laajemmilla koulutuskokonaisuuksilla. Suunnitellaan yhdessä teille sopivat sisällöt, jotka tukevat työntekijän ammatillista kyvykkyyttä, itseohjautuvuutta ja yhteistyötaitoja.

Lue lisää

 

Asiakaskohtaamistaitojen kehitysfoorumit

Valmennamme, coachaamme ja koulutamme asiakaspalveluhenkilöstölle kohtaamistaitoja. Kehittäminen voidaan kytkeä asiakkaan strategiaan kuten henkilöstö- tai asiakasstrategiaan. Kehittäminen voi tapahtua kehitysfoorumeilla, joille valitaan tarkoituksenmukaiset, henkilöstölähtöiset työotteet.

Asiakaskohtaamistaitojen kehittämisen kehyksenä toimii  Asiakaskohtaamisen arvomalli™ -mallinnus.

Lue lisää

 

Valmennus, coaching, työnohjaus

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä työotteita, jotka prosessiluonteensa vuoksi soveltuvat hyvin jatkuvan kehittymisen ja uusiutumiskyvyn tueksi niin työyhteisöille, tiimeille kuin eri ammattirooleissa työskenteleville työntekijöille.

Lue lisää

Mindfulness työssä, palautuminen

Yhtä tärkeää kuin kyky keskittyä työssä on kyky palautua. Ohjaamme työpaikoilla mindfulness- ja palautumisryhmiä, jotka vahvistavat henkilöstön ammatillisuutta kokonaisvaltaisesti omat voimavarat, sisäinen ja ulkoinen kyvykkyys sekä työmotivaatio huomioiden. Mindfulness-ryhmät voivat olla meditaatioryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisesti työnantajan tiloissa tai ne voivat olla reflektiivisiä dialogiryhmiä.

Lue lisää

 

Mentor-palvelu

Käyttämällä mentoria investoit omaan osaamiseen, kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omalle kehittymiselle suunta.

Mentoroimme asiantuntijoita, esimiehiä, johtajia, liiketoiminnan kehittäjiä ja yrittäjiä.

Lue lisää

Pro Bono

Voimavara-
suuntautunut valmennus

Toteutamme pro bono -tukiprosesseja sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisella sektorilla työskenteleville työntekijöille. Haluamme näin antaa panoksemme korona-aikana ammattilaisille, joiden työpanoksesta koko yhteiskuntamme on riippuvainen.

Kysy vapautuvia paikkoja Päiviltä paivi@ihminenihmiselle.com tai puh. 045-1829388.

Lue lisää

Asiakaskohtaamisen arvomalli™ asiakaspalvelutyön tukena

Hyödynnämme asiakaskohtaamisen arvomallia asiakaspalvelutyötä tekevälle henkilöstölle suunnatuilla kehitysfoorumeilla. Foorumeilla voidaan yhdistää ammatilliseen kehittymiseen erilaisia kehitystyöotteita kuten koulutus, valmennus ja fasilitointi. Ammatillisen kehittymisen lähtökohdat pohjautuvat asiakasorganisaation strategisiin tavoitteisiin ja päämääriin.

Arvomallin keskeiset tulokulmat painottavat ammatillisen kyvykkyyden kautta syntyviä asiakaspalveluhenkilöstön työtaitoja kuten

  • henkilökohtaiset voimavarat ja kyky luoda tunneyhteys asiakkaaseen
  • halukkuus kohdata, palvella ja auttaa asiakkaita oma asenne ja tietoinen tahtotila huomioiden
  • sisäinen kyvykkyys ja tietoisuustaidot
  • sosiaalinen kyvykkyys ja dialogitaidot

Asiakaskohtaamisen arvomalli edustaa kokonaisvaltaista lähestymistä palvelutyöhön, jonka keskeinen toimija asiakaspalvelija itse on. Arvomalli on syntynyt tutkimuksellisella kehitysotteella palveluliiketoiminnassa työskentelevien henkilöstöryhmien kanssa yhdessä.

Asiakaskohtaamisen kehitysfoorumeista lisää yllä.