Internal Dialogue

Perustin Internal Dialogue´n vuonna 2002 vastaamaan työelämän lisääntyvään tarpeeseen uusiutua ja kehittää inhimillisyyden huomioivaa työkulttuuria, jonka perusta lepää henkilöstön keskinäisessä turvan ja luottamuksen kokemuksessa.

Olen toiminut vuosien saatossa lukuisien julkisella ja yksityisellä sektorilla toimivien yritysten ja organisaatioiden kumppanina tukemassa henkilöstölähtöistä sisältä ulospäin kehittyvää työkulttuuria uudenajan työelämän kehitystarpeet huomioiden. Ajattelen, että kaikenlaisen työn arvo kuten strateginen työhyvinvointi, vastuullinen itseohjautuvuus ja yhteistyö muiden kanssa on keskeisen riippuvainen henkilöstön keskinäisten suhteiden laadusta, joka sitten heijastuu asiakaskokemukseen ja edelleen organisaation toiminnan tulokseen.

Yritykseni nimi on Internal Dialogue. Se tarkoittaa suomeksi sisäistä dialogia. Ajattelen, että ammatillinen kehittyminen alkaa aina ihmisen sisältä. Kyse on jokaisen työelämässä toimivan henkilön sisäinen prosessi ja välttämätön lähtökohta myös kehitettäessä yhteisiä toimintatapoja ja tervettä työkulttuuria.

Ihminen ihmiselle

Ihminen ihmiselle -palveluni on kehittynyt asiakastyön kanssa rinnakkain. Minulla on ollut ilo työskennellä ja verkottua viisaiden ihmisten kanssa niin työelämässä kuin tiedemaailmassa. Koenkin olevani etuoikeutettu saadessani osallistua ja myötävaikuttaa asiakastyöni kautta työelämän uudistumiseen.

Ihminen ihmiselle -palveluni sekä työssä käyttämäni lähestymistavat nojaavat tieteelliseen tutkimustietoon. Ne edustavat holistista ja integraalista tulokulmaa ihmisen toimintaan ja ammatilliseen kehittymiseen yhdistäen rakkauteni ihmisyyteen ja sen loputtomaan potentiaaliin. Erityisesti se, mitä tapahtuu ihmisten välisissä suhteissa on kiehtovuudessaan taianomaista.

Palveluni keskeinen käyttövoima ja vaikuttavuus perustuvat minun ja asiakkaani väliseen läsnäolevaan kohtaamiseen, jossa asiakkaalle mahdollistuu luottamuksellinen ja turvallinen tila pysähtyä itsensä äärelle sekä tulla kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena oma itsenään. Ihminen ihmiselle -palvelun arvopohja nojaa asiakkaitteni inhimillisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen.

Ihminen ihmiselle -esite

Ammatillisen kehittymisen valmentaja

PÄIVI

Olen monipuolisen työelämä-, toimiala- ja työroolikokemuksen omaava organisaatio-osaaja, jonka sydän sykkii uuden ajan ihmisläheiselle työkulttuurille. Ennen yrittäjyyttä työskentelin liike-elämän palveluksessa useilla eri toimialoilla sisäisissä ja ulkoisissa asiakasrajapinnoissa. Kymmenien vuosien omakohtainen kokemus organisaatioelämästä, sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista, operatiivisesta kehittämisestä, esimiestyöstä, johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä auttavat minua ymmärtämään asiakkaitteni erilaisia tilanteita kokemuksellisella tavalla. Minulla on humaani maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jotka tukevat systeemistä ja kokonaisvaltaista työotettani asiakastyössä.

Koulutustaustani on yhdistelmä käyttäytymistieteitä, sosiaalitieteitä ja kauppatieteitä. Olen peruskoulutukseltani uudistavan johtamisen tradenomi (yamk, MBA) ja olen täydennyskouluttautunut asiakastyöhön ja ammatillisen kehittämisen työtapoihin monipuolisesti Suomessa ja ulkomailla. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni asiakkaan tavoitteita edistävällä tavalla.

Tarjoukseni sisältävät cv:n.

LinkedIn

Tuen sinua matkallasi, kuljen rinnallasi ja mahdollistan sinulle ihmisenä kehittymisen pysäkkejä, joilta matkan jatkaminen tuntuu omalta.

Lämmöllä, Päivi