86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Työn merkityksellisyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Henkilökohtaiset voimavarat

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ammatillinen itsetuntemus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Inhimillinen kyvykkyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Vastuullinen itseohjautuvuus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihmisläheinen johtajuus

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ihminen ihmiselle

organisaatiossa

Ihminen ihmiselle

yksityisesti

KEHITY AMMATTILAISENA

Uusiutumiskyky

Työelämän kompleksisuus ja muutosrytmi edellyttävät lähes jatkuvaluonteisesti kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja uudistaa omia toimintatapoja. Me tuemme eri työrooleissa työskentelevän henkilöstön ammatillista kehittymistä strateginen työhyvinvointi edellä luomalla luottamuksellinen tila pysähtyä itsensä ja oman työn äärelle.

Itsetuntemus

Oman ammatillisuuden kehittäminen edellyttää itsetuntemusta. Ammatillisuuden resurssit lepäävät henkilökohtaisen hyvinvoinnin varassa. Jokaisessa ihmisessä on valtava potentiaali, jonka vapautumista voidaan tukea mahdollistamalla turvallinen tila säännöllisesti tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi omana kokonaisena itsenä.

Koulutus, alustus, tietoisku

Ihmisten välinen kohtaaminen on keskeinen arvonluonnin paikka kaikilla ihmisläheisen työn toimialoilla. Olemme erikoistuneet henkilöstön kohtaamistaitojen tukemiseen erityisesti asiakaspalvelu-, hoito-, hoiva-, opetus- ja turvallisuustoimialoilla.

Tutustu

Valmennus, coaching, työnohjaus

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä kehittämisen työtapoja. Ne soveltuvat prosessiluonteensa vuoksi erityisen hyvin henkilökohtaisen, sosiaalisen ja palvelukyvykkyyden kehittämiseen.

Tutustu

Työpaja, kehitysfoorum, workshop

Ryhmät tarjoavat henkilöstölle mahdollisuuden rakentaa yhteistä työkulttuuria yhdessäoppimisen ja henkilökohtaisen kehittymisen kautta. Työskentely tehostuu käyttämällä ammatillisen kehittymisen fasilitaaattoria.

Tutustu

Arvonluonti työelämässä perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. 

Merja Fischer 2018

Kehity ammatillisesti

Päivi Kousa

Olen toiminut ihmisläheistä työtä tekevien ammattilaisten tukena vuodesta 2002 alkaen. Minulla on vahva kokemus palvelu-, hoito-, hoiva-, opetus- ja esimiestyötä tekevän henkilöstön ammatillisuuden tukemisesta koulutuksen, valmennuksen, työnohjauksen ja mentoroinnin keinoin. Autan mielelläni myös sinua ja työyhteisöäsi ammatillisen kehittymisen tavoitteissa.

Sydämeni sykkii uudenajan työelämälle, jossa henkilöstö voi hyvin.  Työmotivaation tutkiminen ja ammatillisen itsetuntemuksen tukeminen ovatkin työn keskeisiä laadunvarmistajia, sillä ne synnyttävät tutkitusti työhyvinvointia, työhön sitoutumista, innostusta ja työnimua.

Ihminen ihmiselle -palveluni on juurtunut monitieteelliseen tutkimusmaaperään, omaan monipuoliseen työelämäkokemukseeni sekä ihmistyön koulutustaustaani, joista ammennan  asiakastyössä.

Olen mielelläni käytettävissä myös teidän organisaatiossa!

Päivi Kousa
Ihminen ihmiselle -fasilitaattori

Tradenomi (yamk), MBA, Uudistava johtaminen
Integratiivinen työnohjaaja, STOry
Psykodynaaminen valmentaja, EMCC
Tietoisuustaitopohjaisiin työtapoihin erikoistunut kognitiivinen muutosfasilitaattori, MBSR/MBCT

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi on kansanomainen ilmaisu ihmisen kokemalle ylivireystilalle, joka käytännössä on enemmän tai vähemmän pitkittynyttä hermoston kuormittumista. Stressin taustat ovat moninaiset...
Lue lisää
Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus on organisaation kulttuurinen vahvuus. Se on itseohjautuvuutta ja yhdessäorganisoitumista tukeva peruspilari, joka mahdollistaa yhteistyösuhteissa oman kokemuksellisuuden huomioimisen ja johtamisen....
Lue lisää
Vireystilat – Ikkunoita itseemme

Vireystilat – Ikkunoita itseemme

Vireystilalla tarkoitetaan psykofyysistä olotilaa, jonka biologinen perusta on keskushermostomme toiminnassa ja jonka seurauksena koemme tasapainoa tai kuormittavaa ylivireyttä tai lamauttavaa...
Lue lisää
Palvelun arvoketju –  arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju – arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju haastaa jokaisen palveluorganisaation sisäisen työilmapiirin, sillä palveluliiketoimintatutkimusten mukaan henkilöstön väliset sisäiset suhteet ja niiden laatu vaikuttavat ratkaisevasti organisaation...
Lue lisää
Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä ja menestyvä organisaatio arvostaa inhimillistä pääomaa eli henkilöstöään. Hollantilainen konsultti Frederic Laloux (2016) sanoo kuitenkin maailmanlaajuiseen maineeseen...
Lue lisää
Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus on eräs keskeisimmistä ammatillisen laadun tukipilareista erityisesti työtehtävissä, joissa ihmisten kohtaamisten pitäisi sujua laadukkaasti. Ammatillisen itsetuntemuksen kytkennät siihen,...
Lue lisää
Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen on noussut viime aikoina keskusteluun eri työelämäfoorumeilla. Erilaiset oikeudenmukaisuuskysymykset, oikean ja väärän kokemukset ovat läsnä joka hetki kaikessa...
Lue lisää
Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen ja kohtaamiskyvykkyyden kehittäminen on asiakaspalveluorganisaatioissa kehittämisen keskiössä. Sain ilon fasilitoida vuoden mittaista kehityshanketta HOK-Elannon ravintolaliiketoimintasektorilla, jossa kehittämisen kärki oli...
Lue lisää
Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ on ollut tärkeä määrite työkontekstissa jo pitkään. Työelämä kaipaa työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet tunnetasolla työhönsä ja tämä edellyttää...
Lue lisää
Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio puhuttaa työyhteisöissä. Esimiehille on yritetty sovitella motivaatiocoachin viittaa monissa yhteyksissä ja totta onkin, että johdon ja esimiesten toiminnalla on...
Lue lisää
Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen on toimialasta riippumatta strategisesti vaativaa tunnetyötä, jonka keskeinen tavoite on täyttää asiakkaan toiveet ja odotukset auttamalla ja palvelemalla...
Lue lisää
Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen organisaatioiden arvonluonnin lähde. Ihmisten välinen dynamiikka heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakastyöhön organisaation toimintakykynä ja...
Lue lisää
Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja -käsitteellä viitataan ammattirooliin ja ”johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, vaikka katse pitäisi kohdistaa seuraajiin eli heihin, joita johdetaan. Vasta...
Lue lisää
Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet ja työyhteisön tunneilmapiiri ovat nousseet viime vuosina palveluliiketoiminnan mielenkiinnon kohteeksi, sillä organisaation sisäinen ilmapiiri näkyy asiakaskohtaamistilanteessa asiakkaalle ja heijastuu...
Lue lisää
Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä. ”Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys ohjaa voimakkaasti organisaatiokulttuuriin kytkeytyviä johtamisen, hallinnan, kontrollin ja kannustamisen käytäntöjä” kirjoitti Katri Vataja...
Lue lisää
Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen tarkoittaa tänä päivänä myötävaikuttavia palvelukäytäntöjä, jotka ammentavat logiikkansa inhimillisyydestä. Inhimilliseen palvelulogiikkaan (Human Service Logic) pohjautuvat käytännöt vastaavat nykypäivän palvelujohtamisen...
Lue lisää
Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee - oletko valmis? Maailma ympärillämme muuttuu, entä sisäinen maailmamme? Mikä muutoksessa edellyttää meiltä sopeutumista? Entä miten ajattelumme tulisi...
Lue lisää
Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja sen johtaminen kuuluu koko henkilöstölle, kertovat edelläkävijäyrityksistä tehdyt tutkimukset. Entä, jos työelämämme organisaatiorakenteet eivät tukisikaan kontrollia ja ylhäältä...
Lue lisää
Huomiokyky työn voimavarana

Huomiokyky työn voimavarana

Huomiokyky on yksi keskeisimmistä inhimillisyyteen liittyvistä resursseista työelämässä. Useat tekijät kuitenkin verottavat kykyä ylläpitää keskittymistä ja huomiota. Yleisesti kuormitustekijät liittyvät...
Lue lisää
Itseohjautuvuus haastaa perinteisen organisaatioajattelun – Teal

Itseohjautuvuus haastaa perinteisen organisaatioajattelun – Teal

Itseohjautuvuus on ollut nousussa koko 2000-luvun. Se haastaa perinteisen organisaatioajattelun.  Frederic Laloux (2014) tutki eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia edelläkävijäyrityksiä. Hän kuvaa...
Lue lisää
{"slide_show":"3","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-2"}

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat sähköpostiisi tiedon, kun julkaisemme uuden blogikirjoituksen tai kun meillä on jotain uutta kerrottavaa palveluihin liittyen. Lähetämme uutiskirjeen 2-4 kertaa vuodessa.