86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Työn merkityksellisyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Henkilökohtaiset voimavarat

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ammatillinen itsetuntemus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Inhimillinen kyvykkyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Vastuullinen itseohjautuvuus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihmisläheinen johtajuus

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ihminen ihmiselle

organisaatiossa

Ihminen ihmiselle

yksityisesti

AMMATILLINEN KEHITTYMINEN

Halu oppia ja kehittyä

Työelämän kompleksisuus ja muutosrytmi edellyttävät henkilöstöltä lähes jatkuvaluonteista kykyä kehittyä, sopeutua ja uusiutua. Me tuemme eri työrooleissa työskentelevän henkilöstön ammatillista kehittymistä strateginen työhyvinvointi edellä. Tämä tarkoittaa jokaisen asiakkaan kohtaamista ihmisenä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Pysähtyminen ja luottamus

Ammatillisen tuen tarkoituksena on auttaa asiakasta selkiyttämään omaa suhdetta työhön sekä auttaa ymmärtämään paremmin itseä, omia toimintatapoja ja työhön liittyviä yhteistyösuhteita. Tämä mahdollistuu, kun ammattilaiselle tarjoutuu luottamuksellinen tila pysähtyä, tulla kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi kokonaisena omana itsenä.

AMMATILLINEN KEHITTYMINEN

PALVELUT

Koulutus, alustus, puheenvuoro, tietoisku

Ammatillinen kehittyminen voi tarkoittaa asiakkaan tarpeeseen sovitettua puheenvuoroa tai koulutuskokonaisuutta. Olemme erikoistuneet vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön ammatillisuuden tukemiseen kaikilla toimialoilla kuten asiakaspalvelu-, hoito-, hoiva-, opetus- ja turvallisuustoimialat.

Tutustu

Valmennus, coaching, työnohjaus, mentoring

Ammatillinen kehittyminen voi tarkoittaa asiakkaan tarpeeseen sovitettua valmennusta, coachingia, työnohjausta tai mentorointia, jotka ovat toistensa kanssa läheisiä kehittämisen työtapoja. Ne soveltuvat prosessiluonteensa vuoksi tavoitteellisen työskentelyn työotteeksi niin työyhteisöjen, tiimien kuin eri ammattirooleissa työskentelevien työntekijöiden kanssa.

Tutustu

Työpaja, kehitysfoorum, workshop, ryhmät

Ammatillinen kehittyminen voi tarkoittaa henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia kuten kehitysfoorumeja, työpajoja tai workshop-työskentelyä, jotka tarjoavat tehokkaita kehittymisen pysäkkejä ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille. Kehittymistä ohjaa ammatillisen kehittymisen fasilitaaattori. Ryhmät mahdollistavat yhdessä oppimisen yhteisen työkulttuurin perustana.

Tutustu

Arvonluonti työelämässä perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. 

Merja Fischer 2018

Ammatillisen kehittymisen valmentaja

Päivi Kousa

Ammatillisen kehittymisen fasilitaattori

Olen toiminut eri alojen ammattilaisten tukena vuodesta 2002 alkaen. Minulla on vahva kokemus palvelualoilla työskentelevän henkilöstön ammatillisuuden tukemisesta koulutuksen, valmennuksen, työnohjauksen ja mentoroinnin keinoin. Autan mielelläni myös sinua ja työyhteisöäsi ammatillisen kehittymisen tavoitteissa.

Sydämeni sykkii uudelle ihmisläheiselle työelämälle, jossa henkilöstö voi hyvin tehden sitä työtä, jota kohtaan tuntee kiinnostusta. Työmotivaation tutkiminen ja ammatillisen itsetuntemuksen tukeminen ovatkin keskeisiä laadunvarmistajia omassa työssä, sillä ne synnyttävät tutkitusti työhön sitoutumista, innostusta ja työnimua.

Ihminen ihmiselle -palvelu on juurtunut poikkitieteelliseen tutkimusmaaperään, omaan monipuoliseen työelämäkokemukseeni sekä ihmistyön koulutustaustaani, jotka saat yhteistyömme kautta käyttöösi!

Päivi Kousa
Ihminen ihmiselle -fasilitaattori
MBA, työyhteisökehittäjä

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi on kansanomainen ilmaisu ihmisen kokemalle ylivireystilalle, joka käytännössä on enemmän tai vähemmän pitkittynyttä hermoston kuormittumista. Stressin taustat ovat moninaiset...
Lue lisää
Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus on organisaation kulttuurinen vahvuus. Se on itseohjautuvuutta ja yhdessäorganisoitumista tukeva peruspilari, joka mahdollistaa yhteistyösuhteissa oman kokemuksellisuuden huomioimisen ja johtamisen....
Lue lisää
Vireystila – ikkunoita itseemme

Vireystila – ikkunoita itseemme

Vireystila tarkoittaa psykofyysistä olotilaa, jonka biologinen perusta on keskushermostomme toiminnassa ja jonka seurauksena koemme tasapainoa tai kuormittavaa ylivireyttä tai lamauttavaa...
Lue lisää
Palvelun arvoketju –  arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju – arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju haastaa jokaisen palveluorganisaation sisäisen työilmapiirin, sillä palveluliiketoimintatutkimusten mukaan henkilöstön väliset sisäiset suhteet ja niiden laatu vaikuttavat ratkaisevasti organisaation...
Lue lisää
Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä ja menestyvä organisaatio arvostaa inhimillistä pääomaa eli henkilöstöään. Hollantilainen konsultti Frederic Laloux (2016) sanoo kuitenkin maailmanlaajuiseen maineeseen...
Lue lisää
Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus on eräs keskeisimmistä ammatillisen laadun tukipilareista erityisesti työtehtävissä, joissa ihmisten kohtaamisten pitäisi sujua laadukkaasti. Ammatillisen itsetuntemuksen kytkennät siihen,...
Lue lisää
Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen on noussut viime aikoina keskusteluun eri työelämäfoorumeilla. Erilaiset oikeudenmukaisuuskysymykset, oikean ja väärän kokemukset ovat läsnä joka hetki kaikessa...
Lue lisää
Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen ja kohtaamiskyvykkyyden kehittäminen on asiakaspalveluorganisaatioissa kehittämisen keskiössä. Sain ilon fasilitoida vuoden mittaista kehityshanketta HOK-Elannon ravintolaliiketoimintasektorilla, jossa kehittämisen kärki oli...
Lue lisää
Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ on ollut tärkeä määrite työkontekstissa jo pitkään. Työelämä kaipaa työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet tunnetasolla työhönsä ja tämä edellyttää...
Lue lisää
Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio puhuttaa työyhteisöissä. Esimiehille on yritetty sovitella motivaatiocoachin viittaa monissa yhteyksissä ja totta onkin, että johdon ja esimiesten toiminnalla on...
Lue lisää
Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen on toimialasta riippumatta strategisesti vaativaa tunnetyötä, jonka keskeinen tavoite on täyttää asiakkaan toiveet ja odotukset auttamalla ja palvelemalla...
Lue lisää
Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen organisaatioiden arvonluonnin lähde. Ihmisten välinen dynamiikka heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakastyöhön organisaation toimintakykynä ja...
Lue lisää
Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja -käsitteellä viitataan ammattirooliin ja ”johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, vaikka katse pitäisi kohdistaa seuraajiin eli heihin, joita johdetaan. Vasta...
Lue lisää
Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet ja työyhteisön tunneilmapiiri ovat nousseet viime vuosina palveluliiketoiminnan mielenkiinnon kohteeksi, sillä organisaation sisäinen ilmapiiri näkyy asiakaskohtaamistilanteessa asiakkaalle ja heijastuu...
Lue lisää
Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä. ”Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys ohjaa voimakkaasti organisaatiokulttuuriin kytkeytyviä johtamisen, hallinnan, kontrollin ja kannustamisen käytäntöjä” kirjoitti Katri Vataja...
Lue lisää
Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen tarkoittaa tänä päivänä myötävaikuttavia palvelukäytäntöjä, jotka ammentavat logiikkansa inhimillisyydestä. Inhimilliseen palvelulogiikkaan (Human Service Logic) pohjautuvat käytännöt vastaavat nykypäivän palvelujohtamisen...
Lue lisää
Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee - oletko valmis? Maailma ympärillämme muuttuu, entä sisäinen maailmamme? Mikä muutoksessa edellyttää meiltä sopeutumista? Entä miten ajattelumme tulisi...
Lue lisää
Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja sen johtaminen kuuluu koko henkilöstölle, kertovat edelläkävijäyrityksistä tehdyt tutkimukset. Entä, jos työelämämme organisaatiorakenteet eivät tukisikaan kontrollia ja ylhäältä...
Lue lisää
Huomiokyky työn voimavarana

Huomiokyky työn voimavarana

Huomiokyky on yksi keskeisimmistä inhimillisyyteen liittyvistä resursseista työelämässä. Useat tekijät kuitenkin verottavat kykyä ylläpitää keskittymistä ja huomiota. Yleisesti kuormitustekijät liittyvät...
Lue lisää
Itseohjautuvuus haastaa perinteisen organisaatioajattelun – Teal

Itseohjautuvuus haastaa perinteisen organisaatioajattelun – Teal

Itseohjautuvuus on ollut nousussa koko 2000-luvun. Se haastaa perinteisen organisaatioajattelun.  Frederic Laloux (2014) tutki eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia edelläkävijäyrityksiä. Hän kuvaa...
Lue lisää
{"slide_show":"3","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-2"}

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat sähköpostiisi tiedon, kun julkaisemme uuden blogikirjoituksen tai kun meillä on jotain uutta kerrottavaa palveluihin liittyen. Lähetämme uutiskirjeen 2-4 kertaa vuodessa.