REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Internal Dialogue Tmi y-tunnus 1771230-3 Puolikuu 2, 02210 ESPOO
Päivi Kousa
Puh. +358 45 182 9388
Sähköposti paivi@ihminenihmiselle.com

REKISTERIN PITÄMISEN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko henkilön suostumus, sopimus, asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisterinpitäjän muu lain nojalla oikeutettu etu.

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (ohjattavat ja koulutettavat, tilaajat) ylläpitoon ja uudistamiseen. Tilaajien, ohjattavien ja koulutettavien tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja esimerkiksi oppimistehtävien käsittelyyn.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET JA TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-sivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta tarpeellista.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Niitä ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työn kuvaan se kuuluu.

Manuaalinen paperiaineisto sisältää työnohjaus-, valmennus- ja koulutusmuistiinpanoja. Ne säilytetään yrityksen työtilassa lukitussa kaapissa. Sähköisesti käsiteltävät tiedot säilytetään ulkoisella kovalevyllä sekä iCloud – pilvitallennustilassa. Yrityksen tietokone, iPad ja matkapuhelin on suojattu asianmukaisesti.

Tmi Internal Dialogue Y-tunnus 1771230-3

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 28§ mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen liittyvä oikeus tietyissä tilanteissa. Pyyntö rajoittamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Päivitetty 29.4.2023